قالیچه سه متری تبریز
نقشه صبا استاد نوین فر چله ابریشم و حاشیه و گل ابریشم بالای پنجاه رج
کد 1529

قالیچه سه متری تبریز
نقشه صبا استاد نوین فر چله ابریشم و حاشیه و گل ابریشم بالای پنجاه رج
کد 1529

قالیچه سه متری تبریز
نقشه صبا استاد نوین فر چله ابریشم و حاشیه و گل ابریشم بالای پنجاه رج
کد 1529

SQL requests:189. Generation time:0,344 sec. Memory consumption:39.92 mb