تابلو فرش دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

تابلو فرش دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

تابلو فرش اعلاء دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

SQL requests:193. Generation time:1,744 sec. Memory consumption:44.03 mb