تابلو فرش دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

تابلو فرش دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

تابلو فرش اعلاء دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم اثر کریم نژاد
ابعاد با قاب 105*88
کد 1692

SQL requests:190. Generation time:0,434 sec. Memory consumption:39.92 mb