قالیچه سه متری تبریز اعلاء
نقشه مهرانه استاد نوین فر چله ابریشم ،
کف و حاشیه ابریشم شصت رج
کد 1781

قالیچه سه متری تبریز اعلاء
نقشه مهرانه استاد نوین فر چله ابریشم ،
کف و حاشیه ابریشم شصت رج
کد 1781

قالیچه سه متری تبریز اعلاء
نقشه مهرانه استاد نوین فر چله ابریشم ،
کف و حاشیه ابریشم شصت رج
کد 1781

SQL requests:193. Generation time:2,180 sec. Memory consumption:47.2 mb