تابلو فرش دستباف تبریز
طرح گله اسب اثر استاد ملایی
کد 1907
160x100

تابلو فرش دستباف تبریز
طرح گله اسب اثر استاد ملایی
کد 1907
160x100

تابلو فرش اعلاء دستبافت تبریز
چله ابریشم و گل ابریشم
طرح گله اسب اثر استاد ملایی
کد 1907
160x100

SQL requests:193. Generation time:2,122 sec. Memory consumption:47.19 mb